General Information >Rationale and objectives
   General Information
 
    >Rationale and objectives

Theme Statement

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนซึ่งจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ โดยประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อให้ ทำน้อย ได้มากโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ

ทั้งนี้สาขาวิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งในบรรดาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ความรู้ในสาขาวิชานี้จะทำให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย และสามารถอธิบายถึงพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค ซึ่งส่งผลให้ประชากรโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ  ทั้งนี้การศึกษาวิจัยสาขาวิชาสรีรวิทยาแบบสมัยใหม่จะมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่เป็นแบบบูรณาการที่เป็นความร่วมมือกันของ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health,& Bio-Med) เพื่อการเปลี่ยน ปัญหาและความท้าทายให้เป็น ศักยภาพและโอกาสในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญหลายท่านจากต่างประเทศ นอกจากนี้การประชุมยังมีการจัดอภิปรายกลุ่มร่วมกัน ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากในประเทศและต่างประเทศอีกหลายท่าน มีทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาสรีรวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดโรคผลกระทบของโรคต่ออวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง และ ไต เป็นต้น และการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการหรือสารเคมีหรือยาสมุนไพรหรืออาหารสุขภาพมาใช้เพื่อหาแนวทางในการป้องกันบำบัดและรักษาโรคต่างๆ นอกจากผู้ร่วมประชุมจะได้รับความรู้หลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และระหว่างบุคลากร อาทิเช่น การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก กิจกรรมสันทนาการและพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ "ครูนักสรีรวิทยาอาวุโส" ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทย และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยด้วย

ดังนั้นจะเห็นว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นๆที่สนใจไม่เฉพาะแต่ในสาขาวิชาสรีรวิทยาเท่านั้น ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนางานสอนและงานวิจัย และเพิ่มพูนความรู้สมัยใหม่ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้สมัยใหม่ทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของ ร่างกายมนุษย ที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพ

2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานสอน งานวิจัยของสาขาวิชาสรีรวิทยา ในสถาบันต่างๆทั่วประเทศ


Copyright  ©  2016-2017    All Rights Reserved Department of Physiology, KhonKaen University.

Powered by STIS-CRS :SongThai Informative System.